سی پنل

میزبانی لینوکس پایه - پلن آلفا

فضا 200 مگابایت حافظه
پهناباند 10 گیگابایت ماهانه
تعداد دامنه اضافه 1
تعداد مجاز دیتابیس 1
انتخاب نسخه PHP دارد
کنترل پنل سی پنل

میزبانی لینوکس پایه - پلن بتا

فضا 500 مگابایت حافظه
پهناباند 25 گیگابایت ماهانه
تعداد دامنه اضافه 2
تعداد مجاز دیتابیس 2
انتخاب نسخه PHP دارد
کنترل پنل سی پنل

میزبانی لینوکس پایه - پلن دلتا

فضا 1024 مگابایت حافظه
پهناباند 50 گیگابایت ماهانه
تعداد دامنه اضافه 5
تعداد مجاز دیتابیس 5
انتخاب نسخه PHP دارد
کنترل پنل سی پنل

میزبانی لینوکس پایه - پلن امگا

فضا 2048 مگابایت حافظه
پهناباند 100 گیگابایت ماهانه
تعداد دامنه اضافه 10
تعداد مجاز دیتابیس 10
انتخاب نسخه PHP دارد
کنترل پنل سی پنل

میزبانی لینوکس پایه - پلن سفارشی

امکانات سفارشی برای میزبانی وب لینوکس پایه